Dojazd

Erbe Polska Sp. z o. o.

Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
PL-02-972 Warszawa
Tel. +48 22 642-25-26
Fax +48 22 642-88-99

http://www.erbe-polska.com/


NIP: PL 521-008-50-40
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w W-wie XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr.: 0000152731 Kapitał Zakładowy - 256.000,00 Zł (wpłacony)

nowy adres do korespondencji:
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa